Copy
Ordsky formet som juletre

I dette Plannytt finner du blant annet

  • Nye planforskningsprosjekter
  • Ny kartverksdirektør
  • Eksempelsamling om offentlig – privat samarbeid
  • Forskriftsendringer
  • Tolkningsuttalelser

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Nye planforskningsprosjekter i 2020

I april 2019 ble det lyst ut midler til planforskningsprosjekter under DEMOS programmet, demokrati og effektiv styring, planlegging og forvaltning.
 
Tre prosjekter er nå valgt ut og disse får tilsammen 27 mill. kr.
  • Nordlandsforskning v/prosjektleder Aasen Lundberg: Et prosjekt med fokus på å utvikle et rammeverk for hvordan FNs bærekraftmål kan implementeres i lokal og regional planlegging.
  • NIBR/OSLOMET v/ prosjektleder Sandkjær-Hanssen: Et prosjekt med fokus på hvilken rolle planlegging har og kan ha som virkemiddel for å utvikle en sosialt bærekraftig boligpolitikk i byene.
  • TØI v/ Tennøy: Et prosjekt med fokus på små og mellomstore byer og hvordan disse skal kunne planlegge for utvikling av mer attraktive og levende bysentra.
Les mer om tildelingene i nyhetsbrev fra Norges forskningsråd.
I løpet av høsten har KMD publisert fire filmer om planlegging rettet mot nyvalgte politikere i kommunene og alle andre som vil ha en kort innføring i planlegging.

By- og stedsutvikling

Erfaringskonferanse om områdesatsinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbankens storbynettverk inviterer kommuneansatte, kommunale politikere, ansatte i etater og departementer til erfaringskonferanse. Konferansen vil være 30.-31. januar 2020 på Vulkan Arena i Oslo. Påmeldingsfrist: 20. januar.

Eksempelsamling: offentlig – privat samarbeid i sentrum

NIBR/OsloMet har sett på offentlig – private samarbeidsmodeller for styrking av sentrumsområder i 14 byer og tettsteder. Rapporten gir oversikt over samarbeidsmodeller og etablert praksis med avtaler, forpliktelser og forventninger. Rapporten viser også forutsetninger og utfordringer for å få til et vellykket offentlig - privat samarbeid.
Eksempelsamlingen har mange illustrasjoner. Her ser du en skisse av havnefronten fra Stavanger kommune/Alliance Architecture studio.

Kart og eiendomsinformasjon

Forskriftsendringer

Den 2. desember 2019 ble det vedtatt og satt i kraft en endring i forskrift om tinglysing. I ny § 22 a gis tinglysingsmyndigheten hjemmel for å kunne stenge for mottak og registrering av elektroniske og papirbaserte dokumenter i forbindelse med større vedlikeholdsarbeider og systemomlegginger. 
Forskrift om endring i forskrift om tinglysing (lovdata)

Samme dag ble det vedtatt og satt i kraft endringer i forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. I § 3 første ledd er det inntatt en ny bestemmelse som gir arvinger rett til å få opplysninger om hva en avdød står registrert med i grunnboken. I tillegg er det gjort noen tilpasninger i § 3 andre ledd bokstav a og c og i tredje ledd i forhold til hva som bør være «åpen informasjon» i matrikkelen.
Forskrift om endring i forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen (lovdata)
 

Nye satser for tinglysingsgebyrene fra 1. januar 2020

Den 5. desember 2019 vedtok Stortinget å øke satsene for gebyret for tinglysing i fast eiendom og på borettslagsandeler, og innføre en ordning med forskjellige gebyrsatser for papirbasert og elektronisk tinglysing av dokumenter.

I samsvar med dette er det vedtatt endringer i forskrift 18. desember 2013 nr. 1634 om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret § 1 første ledd og § 2 andre ledd.
 
Følgende gebyrendringer gjelder fra 1. januar 2020:
  • Tinglysing i fast eiendom: papirbaserte dokumenter 585 kroner/elektroniske dokumenter 540 kroner/massetransport pant 5400 kroner.
  • Tinglysing på borettslagsandel: papirbaserte dokumenter 480 kroner/elektroniske dokumenter 440 krone/massetransport pant i borettslagsandel 4400 kroner.
De øvrige gebyrene som framgår av forskrift om gebyr for tinglysing mv. videreføres uendret.

Johnny Welle blir ny direktør for Kartverket

Johnny Welle er tilsatt som direktør for Kartverket i et åremål på seks år. Johnny Welle kommer fra stillingen som administrerende direktør i Entur AS som er et teknologiselskap eid av Samferdselsdepartementet. Welle er utdannet økonom fra BI og har tidligere ledet IT-miljøene i Elkem, Orkla og Vy. Welle vil tiltre stillingen 1. april 2020.
Pressemelding: Ny direktør for Statens kartverk.
 

Ny direktør for Statens kartverk: Johnny Welle Foto: Bo Mathisen

Fagstandard PLAN 5.0

Fagstandard PLAN 5.0 sendes på høring 8. januar 2020. Standarden inneholder bl.a. mulighet for 3D planelementer og datamodell for planbestemmelser. Følg med så du kan gi innspill!
SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon)
Høringen blir publisert på siden for høringer standarder
 

Stengning av matrikkel og grunnbok

Kommune- og regionreformene medfører 110 millioner endringer i grunnboken og matrikkelen. For å kunne gjennomføre planlagte sammenslåinger ved årskiftet 2019/2020 er det avgjørende at matrikkelen og grunnboken stenges for mottak og registrering av dokumenter. Matrikkelen ble derfor stengt den 13. desember og grunnboken skal stenges den 27. desember kl. 20. Stengningsperioden for begge registrene varer fram til utløpet av 1. januar 2020.

Planrelatert fra andre

Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et supplement til sjøkartet med seilingsbeskrivelser, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser med mer. dnl.kartverket.no
 

Høringer

Forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Frist: 3. januar 2020.

Det er også laget en rapport om betalingsmodeller for utveksling av ledningsdata.
Over 200 personer deltok på nettverkssamling for kommunal og regional planlegging.

Presentasjoner fra arrangementer

Arealstatistikk

SSB har på sett på utviklingstrekk i kollektivtransport og bilbruk i de fem største byområdene. Kollektivtransportutvikling 2010-2018

Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på nettsiden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.
Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway