Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 2/2021
Åpne nyhetsbrev i nettleser

Nordiske eksempler om bynatur

En ny nordisk eksempelsamling viser hvordan det er mulig å skape gode og bærekraftige byområder med utgangspunkt i bynatur. Femten eksempler fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge viser hvordan man kan arbeide med grøntområder i byer og tettsteder. Eksempelsamlingen er utarbeidet av Sveriges lantbruksuniversitet på oppdrag fra Nordisk ministerråds arbeidsgruppe for bærekraftige byer.

Nordisk eksempelsamling om bynatur (regjeringen.no)

Ny klimastrategi for kulturmiljøforvaltning 2021-2030

Klimaendringene gjør at vi står i fare for å miste viktige kulturmiljø, både som følge av hyppigere ekstremvær, og som følge av råte og kjemisk nedbrytning. Samtidig kan kulturmiljø bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Riksantikvaren har utarbeidet en egen klimastrategi som ble lansert under Arendalsuka.

Ombruk av Melkefabrikken i Hamar Foto: Vignir Freyr Helgason, Riksantikvaren

Tre innovasjonsprosjekter som former Distrikts-Norge

En møteplass som kobler ungdom og hjørnesteinsbedrifter i Lund. En kraftfull sentrumsklynge i Vang. Fysiske og digitale moduler for kompetanse og samhandling i Lebesby. Dette er prosjektene som går til topps i Gnist-programmet i år. - De tre vinnerprosjektene er strålende eksempler på hva som skjer når designere, kommuner og næringsliv finner sammen, sier Malin Kock Hansen i DOGA. Nordic Edge og DOGA går nå i gang med å rekruttere nye kommuner som vil være med i Gnist-programmet til neste år.

Les mer om årets vinnerprosjekter i Gnist, og hvordan din kommune kan delta i innovasjonsprogrammet

Klynga på Klokkarhaugen (vinnerteamet sammen med ordfører Vidar Eltun)

Veileder i sentrumsregnskap

Norsk Sentrumsutvikling har utviklet en veileder i sentrumsregnskap som skal gjøre byer og tettsteder bedre i stand til å måle og følge opp sentrumsutviklingen jevnlig. Et oppdatert sentrumsregnskap gir et godt grunnlag for beslutninger som sikrer en positiv sentrumsutvikling. Veilederen skiller mellom basisregnskap, tilvalg og stedstilpassede tema, og er dermed tilpasset byers ulike størrelser og ressurstilgang. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt økonomisk støtte til prosjektet.

Veileder i sentrumsregnskap (Norsk Sentrumsutvikling)

Samfunnsplanlegging i distriktskommuner

Distriktssenteret har hentet erfaringer fra syv distriktskommuner om hvordan de har planlagt og gjennomført prosessen med å lage kommuneplanens samfunnsdel. Eksemplene viser at også mindre distriktskommuner kan drive god kommuneplanlegging, så lenge prosessen planlegges og gjennomføres ut fra kommunenes egne forutsetninger. Planleggingspraksisen i de syv distriktskommunene har blitt til gode råd til andre kommuner, fylkeskommunene og regional- og nasjonal myndighet.

Samfunnsplanlegging i distriktskommuner (Distriktssenteret)


 

Regionale myndigheters veiledning av distriktskommuner

Etter regionreformen er fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør blitt forsterket. En rapport fra NORCE, på oppdrag fra Distriktssenteret, gir kunnskap om samarbeidsformer mellom regionalt og lokalt nivå. Særlig går den inn i hvordan fylkeskommunene og statsforvalterne tolker og utøver veiledningsrollen overfor kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6. NORCE har blant annet sett på fylkeskommunens veiledning innenfor samfunnsplanlegging og folkehelseområdet.

Regionale myndigheters veiledning av distriktskommuner, Distriktssenteret 
Regionale myndigheters veiledning av distriktskommuner, rapport nr 3-2021 NORCE Samfunn

Kulturminnesøk i ny utgave

Nettsiden Kulturminnesøk er lansert i ny utgave, med bedre og enklere tilgang til informasjon om kulturminner, kulturmiljø og landskap. Kulturminnesøk inneholder over 220 000 registreringer og er en viktig kunnskapskilde som brukes på ulike måter i by- og stedsutvikling. Løsningen baserer seg på data fra Riksantikvarens database Askeladden. Det registreres stadig nye kulturminner med hjelp fra blant andre fylkeskommuner, kommuner, Sametinget, frivillige foreninger og historielag.

www.kulturminnesok.no

Birkelunden kulturmiljø Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Rapport om mindre byer og regionsentres rolle

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har By- og regionforskningsinsituttet (NIBR) utarbeidet en rapport om mindre byer og regionsentres regionale rolle og funksjon. Mindre byer og byregioner er en sentral del av det norske bosettingsmønsteret og avgjørende for verdiskaping, regional utvikling, regional balanse og utvikling av velferdstjenester i Norge. Rapporten beskriver teoretiske perspektiver, samt generelle utviklingstrekk og endringsimpulser som påvirker de mindre byregionenes utvikling, utfordringer og muligheter i årene som kommer. En samlet fremstilling av sentrale egenskaper ved mindre byregioner og regionsentra i Norge inngår også i rapporten.

Mindre byer og regionsentres rolle og funksjon i regioner og regional utvikling, NIBR rapport 2021:2

Strømmet foredrag om transformasjon og byomdannelse

Riksantikvartimen er en nettbasert foredragsrekke om kulturmiljørelaterte tema. Torsdag 7. oktober mellom kl. 9-10 skal Vignir Freyr Helgason, arkitekt og seniorrådgiver hos Riksantikvaren, holde innlegg om transformasjon og byomdannelse; ulike planprinsipper for vern og utvikling av industrimiljøer i København og Oslo. Foredraget er basert på innlederens erfaringsbaserte masteroppgave «Transformasjonsparadoks; kan strengere grad av vern resultere i åpnere form for utvikling?» (2020)

Industrimiljøet Vulkan i Oslo. Foto: Vignir Freyr Helgason

Bedre nasjonal planveiledning om by- og stedsutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber med å forbedre veiledningen på planlegging.no. Nå står fagtemaet by- og stedsutvikling for tur. For å sikre at veiledningen skal dekke brukernes behov vil departementet invitere kommuner, fylkeskommuner og andre aktører til å komme med innspill og synspunkter. Det vil komme mer informasjon om dette i neste nyhetsbrev. Arbeidet vil bli sett i sammenheng med nettportalen stedsutvikling.no som er utviklet av Forum for stedsutvikling.
Skjermdump av forsiden til arkitekturveildningen
Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.