Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 5/2020
Åpne nyhetsbrev i nettleser

Ny nasjonal strategi for små byer og større tettsteder

Regjeringen varslet nylig oppstart av arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for attraktive små byer og større tettsteder som kraftssentre for regional vekst og utvikling. Strategien skal bidra til å oppfylle målet om regional balanse og vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftig utvikling i hele landet. Det legges særlig vekt på hvordan regionsentrene kan bidra til å styrke distriktene.

Et godt samspill mellom bykommunen og distriktene rundt er sentralt for å sikre at hele regionen blir mer attraktiv som bo-, besøks- og næringsregion. Strategien er initiert av kommunal- og moderniseringsministeren og distriktsministeren i fellesskap og skal legges frem våren 2021. Strategien skal bygge på regionale og lokale behov og derfor utvikles i nært samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, KS, m.fl.
Pressemelding: Ny strategi for småbyer

Hvordan kan små kommuner arbeide med bærekraft?

I arbeidet med å utvikle bærekraftige kommuner, er det også behov for gode modeller som er tilpasset distriktene. Distriktssenteret vil derfor i tiden fremover utforske hvordan små kommuner kan arbeide godt med bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. For å styrke kunnskapsgrunnlaget er Distriktssenteret nå på jakt etter kommuner som har innspill til, engasjement for og eksempler på distriktskommuners arbeid med bærekraftig utvikling.

På jakt etter korleis distriktskommunar kan arbeide med berekraftig utvikling (Distriktssenteret)

Gnist – nytt innovasjonsprogram for attraktive lokalsamfunn

Hvordan kan nye samarbeidsmodeller og innovasjonsdrevet design styrke distriktskommuners arbeid med smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling? Det skal innovasjonsprogrammet Gnist finne ut mer om. Programmet er særlig rettet mot kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller som kan bidra til innovative løsninger på konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling.

Gnist-programmet er et initiativ av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, KS, SIVA, m.fl. Over 100 kommuner er påmeldt til workshops i kompetansebyggingsdelen til Gnist-programmet. Frist for kommuner å sende inn utfordringer til innovasjonsdelen er den 11. desember.

Gnist-programmet (DOGA)

25,9 millioner til byutvikling

Regjeringen deler ut 25,9 millioner kroner til byutvikling i de ni største byområdene, etter søknader fra kommuner og fylkeskommuner. Prosjektene skal bygge opp under en bærekraftig arealbruk i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler. Prosjektene spenner vidt, fra bl.a. analyser av hvordan ulik arealbruk påvirker transportomfang og nullvekstmålet i byregionene, til å utvikle og teste ut kriterier for arkitektur og bymiljø i klimavennlig områdeutvikling. Flere prosjekter omhandler gode løsninger for kollektivtransport og sømløse reiser. Det gis også støtte til utvikling av parkeringsstrategier og prosjekter som skal se på hva som skal til for å utvikle gode byrom og gater, og sammenhengende sykkelveinett.

Det legges vekt på god faglig dokumentasjon av erfaringene fra prosjektene, slik at disse kan formidles og deles med andre norske byer. Tilskuddsordningen forvaltes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Pressemelding: Ni byområder får 25,9 millioner kroner til byutvikling

Webinarer om ungdoms bostedspreferanser

Distriktssenteret har nylig gjennomført et webinar for å se nærmere på hvorfor ungdom vil bo eller ikke bo i en distriktskommune. Her ble bla. en nasjonal spørreundersøkelse om unges ønsker for fremtidig bosted presentert. Undersøkelsen viser at det er forskjeller basert på legning, innvandrerbakgrunn og delvis kjønn. Den 25. nov kl. 09:00 går Distriktssenteret i dybden på disse forskjellene, og spør: Er et liv i distriktene for alle?

Praktiske eksempler på smart stedsutvikling 

DOGA m.fl. lanserte i 2019 det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Arbeidet med veikartet har vist et behov for inspirerende eksempler på prosjekter fra hele landet som bruker samarbeid, ny teknologi og innovative metoder for å bidra til smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. DOGA ga derfor Norconsult i oppgave å kartlegge slike gode eksempler. Nå er kartleggingen klar.

Smart og bærekraftig by- og stedsutvikling i praksis (DOGA)
3D-modeller i planlegging av strandsonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lansert en veileder for bruk av 3D-modeller i planlegging av strandsonen. Veilederen er også relevant for byer og tettsteder. Kommuner inviteres til å teste ut denne.

Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.