Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 2/2022
Åpne nyhetsbrev i nettleser
Skjermdump av vimeo film.
Anders Tønnesen, tidligere prosjektleder i Transportøkonomisk Institutt, forteller om bakgrunnen for Tettestedspakkeprosjektet.

Ny veiledning fra Distriktssenteret om tettstedspakker

Tettstedspakker er et verktøy for samordnet og helhetlig steds- og sentrumsutvikling, tilpasset mindre tettsteders behov. Tettstedspakker er en ny måte å jobbe på, som bygger på eksisterende planer og prosesser. Metoden er utviklet gjennom forskningsprosjektet «Tettstedspakker for attraktiv, klimavennlig og bærekraftig tettstedsutvikling (2018-2021)», som er eid av Midt-Telemark kommune og ledet av Transportøkonomisk institutt (TØI). Forskningspartnere var Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ved OsloMet og Vestlandsforsking. Sortland, Stryn, Hol og Midt-Telemark har deltatt som casekommuner for hvordan tettstedspakker bør utformes og hvilke tiltak de bør inneholde.
Se læringsvideoer og les mer om tettstedspakkene på Distriktssenterets hjemmesider

Attraktiv by-prisen 2022

Harstad kommune, Bryne i Time kommune og Sandnes kommune er årets finalister i konkurransen om å bli Norges mest attraktive by eller sted i 2022.
God byutvikling krever bredt fokus og engasjement over tid. Årets tre finalister er gode eksempler på hvordan endring av omgivelsene kan endre hvordan folk tenker på og bruker byen.
Skjermdump av nettside.

Oppdatert nettside om by- og stedsutvikling på regjeringen.no

Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider med å styrke den digitale planveiledningen. I løpet påsken av har departementet relansert temaside om by- og stedsutvikling på regjeringen.no. Det nye innholdet vil erstatte mye av det man på stedsutvikling.no, som nå legges ned. Medlemmene i Forum for stedsutvikling har bidratt inn i utviklingen av de nye nettsidene.

Fagtemaside om by- og stedsutvikling.
Gangsti ved Akerselva.
Akerselva, Oslo. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Podkast og fagartikkel om Riksantikvarens nye bystrategi

Riksantikvarens nye bystrategi, "Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling", vart lansert på tampen av 2021. Riksantikvaren har no delt ein fagartikkel og eit podkast-avsnitt slik at fleire kan få innblikk i dei tema som vert teke opp i strategien. Podkast-avsnittet inngår i Riksantikvarens podkastserie "Alt du ikkje visste om". Finn heile serien mellom anna på: "Apple podcasts" og Spotify.

Prosjektmidlar til tilgjengelegheit

Kartverket har lyst ut prosjektmidlar til ny kartlegging av tilgjengelegheit og til oppdatering av eldre data. Statsforvaltarar, fylkeskommunar og kommunar, eller frivillige organisasjonar som samarbeider med kommune- eller fylkesforvaltninga kan søke. Datasetta tilgjengelegheit tettstad og tilgjengelegheit friluft er del av Det Offentlege Kartgrunnlaget (DOK).
NB: Frist 22. april 2022
Tilskot til kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming (Kartverket)
Brev med informasjon om årets prosjektmiddel (Kartverket) (pdf)
Luftfoto fra Skudeneshavn.
Skudeneshavn kulturmiljø. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Fagseminar om sirkulær forvaltning av kulturmiljø 9. juni

Riksantikvaren inviterer til fagseminaret «Sirkulær fremtid for kulturminner, kulturmiljøer og landskap»  på Månefisken i Oslo torsdag 9. juni. Arrangementet blir også strømmet. På seminaret vil du høre om hvordan sirkulær økonomi forstås og brukes i kulturmiljøforvaltningen. Du vil høre om hvordan det jobbes strategisk med tema på overordnet nivå og hvordan kunnskapen brukes i forvaltning av kulturmiljø og landskap og ved ombruk av kulturminner.  Nærmere informasjon og påmelding til fagseminaret.

Klart for World Urban Forum 11 i Polen

Den ellevte konferansen World Urban Forum (WUF) arrangeres i Katowice, Polen 26.-30. juni 2022, med hovedtema «Transforming our cities for a better urban future». Hovedtemaet er inndelt i 6 undertema; rettferdige byer, grønnere byer, innovasjon og teknologi for inkludering, byplanlegging og styresett, robust økonomi og produksjon og å bygge robuste bærekraftige byer. Programmet består av blant annet ulike typer hovedinnlegg, paneldebatter, rundebords-diskusjoner, seminarer, verksteder og ulike typer aktiviteter som f.eks. utstillinger og filmfremvisninger. En stor del av programmet består av seminarer som arrangeres av ulike aktører fra både offentlig, privat og frivillig sektor. 

Polen har ansvar for et eget parallelt program som har fokus på europeiske byer og hvordan de kan bidra til bærekraftig byutvikling. Dette programmet har 4 hovedtema; den grønne byen, den rettferdige og inkluderende byen, bærekraftig mobilitet og boliger for alle.  Arrangørene vurderer om programmet skal utvide med tematikk om gjenoppbygging etter krig og katastrofer og migrasjon. Det er hittil søkt om 1000 side-arrangementer, og det forventes i alt ca. 10 000 deltakere på konferansen. Neste WUF12 blir i Kairo, Egypt i 2024. 

Mer informasjon om konferansen finner du her: WUF11 — World Urban Forum 11, 26-30 June 2022, Katowice, Poland (unhabitat.org)
Banner webinar.

Webinar om bærekraftig næringstransport

I webinarserien «Veien til bærekraft – fra kunnskap til praksis», ble det nylig avholdt et webinar om bærekraftig næringstransport. Webinaret tar blant annet opp temaet bærekraftig bylogistikk og belyser at forbrukere er viktige aktører for å nå målet om en miljøvennlig godstransport. Innleggene gir et innblikk i hvordan det er å få frem varer og gods i sentrum av byer og i tettbygde strøk. Webinarserien er et samarbeid mellom NMBU og Statens vegvesen.

Se webinaret om bærekraftig næringstransport og tidligere webinarer i opptak på YouTube

Bustadkonferanse «Ein bustad for heile livet»

Konferansen som vert arrangert 31. mai i Bergen er relevant for kommunesektoren, utbyggjarar og andre aktørar som er sentrale i å bidra til at vi har, og får bustad som er egna for eldre år. Arrangørane vil ha fokus på moglegheiter, løysingar og velferdsteknologi som gjer at den einskilde kan bu lengre i eigen bustad. Dette vil inspirere til utvikling av nye bustadløysingar i kommunane. Konferansen er gratis, enten du deltek fysisk eller digitalt. Senteret for et aldersvennlig samfunn er ansvarleg for konferansen i samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland, KS Vestland og Husbanken.

Hald av dagen, så kjem arrangørane tilbake med meir informasjon om stad og påmelding på heimesidene til Senteret for et aldersvennlig samfunn.

NVE med ny rettleiar for overvatn i arealplanlegginga

For å støtte kommunane med å forebygge skadar frå overvatn har NVE publisert ein ny rettleiar. Den gjev råd om korleis kommunane gjennom arealplanlegging kan sørge for tilstrekkeleg tryggleik mot fare og skadar frå overvatn knytt til vassmengder. Overvatn er ein stor utfordring i mange byar og tettstader, og rettleiaren har eit eige delkapittel om overvatn i tettbygde strøk. Rettleiaren vil ligge til grunn for NVEs innspel og fråsegner til arealplanane i kommunane.

Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar 4/2022 (nve.no)
Indregård Kulturhuset.
Byutviklingsprosjektet Kulturhuset i Oslo. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Webinar om Riksantikvarens eksempelsamling

Onsdag den 6. april holdt Riksantikvaren webinar og relanserte Riksantikvarens eksempelsamling i form av en ny nettside. Gode løsninger for bærekraftig og inkluderende forvaltning av verneverdige bygninger og historiske bymiljøer ble presentert på webinaret. 
Opptak av webinaret om eksempelsamlingen (Teams)
Riksantikvarens eksempelsamling
Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og distriktsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90

Meld deg av nyhetsbrevet.