Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 3/2022
Åpne nyhetsbrev i nettleser
Ruten er kanskje det mest vellykkede offentlige byrom juryen for Atttraktiv by-prisen har sett. I Ruten har Sandnes skapt et demokratisk og inkluderende samlingspunkt som favner hele spekteret av byens brukere og behov. Foto: Sandnes kommune

Sandnes får Attraktiv by-prisen i 2022

Langsiktig og kunnskapsbasert arbeid med å utvikle sentrum gjør at Sandnes tildeles statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling i 2022. Ifølge juryen, har Sandnes gjennom de senere år gjort flere grep for å snu en negativ utvikling og skape et attraktivt og identitetsskapende sentrum, som er drivende for byens utvikling.

Fortetting og nybygg, nye byrom og oppgraderte gater, flere kulturinstitusjoner i sentrum og god bevaring av historiske bygg, ny videregående skole og åpning av deler av Storåna har vært viktig for at Sandnes har lyktes med sitt byutviklingsarbeid.

Illustrasjon Foto: DOGA v/Viktor Sakshaug

Konferanse 15. juni: Medvirkning som virker!

Bli med på konferanse om innbyggerinvolvering i by- og stedsutvikling, med spesielt fokus på barn og unges perspektiv. Konferansen er aktuell for alle som jobber med medvirkning eller som er interessert i å lære mer. Deltakelsen er gratis og finner sted i DOGAs lokaler i Oslo, 15. juni kl. 9.00 - 15.00.

Konferansen arrangeres av Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og DOGA, og er en del av prosjektet «Samarbeid for bedre medvirkning i planlegging» som ledes av NMBU.

Les mer om konferansen på doga.no og meld deg på
Medvirkning som virker! (DOGA)

Prinsipper for helsefremmende stedsutvikling

Å fremme helse og trivsel er et lovfestet kommunalt ansvar i Norge. Med støtte fra Helsedirektoratet har Sunne kommuner, WHOs norske nettverk, utarbeidet åtte prinsipper for helsefremmende stedsutvikling til bruk og støtte for kommunene. Prinsippene skal inspirere og bevisstgjøre beslutningstakere og styrke arbeidet med å utvikle gode lokalsamfunn.

Par som jogger i park Foto: colourbox

Indikatorer om gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer

På oppdrag for Helsedirektoratet har NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, gjennomført en kartlegging av indikatorer om gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer. Formålet har vært å undersøke hvilke indikatorer som finnes og benyttes av offentlige organer i Norge og Norden for å følge opp målene om økt fysisk aktivitet. Målene ligger i Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 under innsatsområdet gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer. Rapporten peker blant annet på behovet for bedre samordning på nasjonalt nivå på feltet.

Utgreiingsarbeid

Utgreiing om arkitektonisk kvalitet i plan og byggesak

Kommunal- og distriktsdepartementet vil styrke kunnskap og kompetanse om moglegheitene for å bruke arkitektur som verktøy i samfunnsutviklinga. Departementet har derfor lyst ut ei utgreiing av handlingsrom for arkitektonisk kvalitet i plan og byggesak. Prosjektet skal primært bidra til auke kompetansen og betre rettleiinga i å sikre kvalitet i dei bygde omgjevnadane i byer og tettstader.

Utgreiing av handlingsrom for arkitektonisk kvalitet i plan og byggesak (Doffin)

Oppstart av utgreiingsarbeid om styring av handel gjennom planlegging

Civitas har nyleg fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet å greie ut korleis lokalisering av handel og service kan styrast gjennom planlegging etter plan- og bygningslova på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dei siste åra har næringa sett ei auke av handel i store format, auka netthandel og nye konseptbutikkar (showrooms). Utgreiinga  skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om korleis nasjonale føringar og politikk er følgt opp gjennom regionale og kommunale planar, politikk og praksis. Civitas skal gje konkrete forslag til oppfølging av funn i utgreiinga.
Sluttrapport skal ligge føre innan 1. november.

Shopping. Foto: colourbox

Hold av dagen: Nordisk webinar om sosial bærekraft 12. september

Klima- og miljødepartementet inviterer til et nordisk halvdagswebinar om sosial bærekraft 12. september 2022: Sosial bærekraft – hvordan kan natur og kulturmiljø bidra? Webinaret arrangeres i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd og er finansiert av ministerrådet. By- og stedsutviklingen skal både være miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig.

Webinaret vil ta opp sosial bærekraft, og gi noen perspektiver på hvordan natur og kulturmiljø kan bidra til denne bærekraftsdimensjonen. Webinaret er gratis, åpent for alle interesserte og vil være særlig relevant for natur- og kulturmiljøforvaltningen, areal- og samfunnsplanleggere, arkitekter m.fl.

Drammen, Bragernes torg. Drammen er en av kommunene som får støtte til å lage en kulturmiljøplan i 2022. Foto: Lene Buskoven

8.8 millioner til kulturmiljøarbeid i kommunene

Riksantikvaren tildeler 8,8 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner/Sametinget for å arbeide med kulturminner i kommunen. Satsingen Kulturminner i kommunen (KIK) har vart i over 10 år og 95 prosent av kommunene har i dag en vedtatt kulturmiljøplan, eller er i gang med å utarbeide en.

Les mer om tildelingen av midler til kulturmiljøarbeid i kommunenehos Riksantikvaren (ra.no)

Illustrasjon Foto: DOGA v/Viktor Sakshaug

Søk om støtte til inkluderende designprosjekter innen 10. juni

Ønsker din virksomhet å utvikle en inkluderende designstrategi? Eller et nytt produkt, tjeneste, visuell kommunikasjon, digital løsning eller bygde omgivelser til forbedring og forenkling for et mangfold av mennesker?

Da kan dere få inntil 125 000 kroner i støtte fra DOGA. Alle virksomheter, både private og offentlige, kan søke sammen med en valgt profesjonell designpartner. Søknadsfristen er 10. juni.
Støtteordningen og fyll ut søknadsskjema (doga.no)

Oppdatert nettside om by- og stedsutvikling

Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider med å styrke den digitale veiledningen om by- og stedsutvikling. I løpet av våren har departementet relansert temaside om by- og stedsutvikling. Medlemmene i Forum for stedsutvikling har bidratt inn i utviklingen av de nye nettsidene. Mye gammelt innhold er omarbeidet og gjenbrukt på de nye sidene. 

Tilskot fordelt til kompetansetiltak

Kommunal- og distriktsdepartementet har fordelt 7,1 millionar kroner i tilskot til 33 ulike prosjekt og tiltak jamfør Stortingets budsjett av 2022. Midlane skal vere med på å auke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanlegginga etter plan- og bygningslova.
Pressemelding: Tildeler 7,1 millionar til kompetansetiltak

Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og distriktsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90

Meld deg av nyhetsbrevet.