Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 1/2020
View this email in your browser
Skjermdump fra filmen viser tettsted

Stedsutvikling - animasjon om "tettstedspakker"

En ny animasjonsfilm skal inspirere kommuner, fylkeskommuner og statlige etater til å se mulighetene som ligger i å samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på mindre tettsteder. Filmen er et ledd i arbeidet med å dele kunnskap og metodikk fra forskningsprosjektet "Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling", som hele 22 parter samarbeider om. Filmen er støttet av Forum for stedsutvikling.
Animasjonsfilm om tettstedspakker
Webinar om Tettstedspakker i opptak (desember, 2019)
Les mer om prosjektet på TØIs hjemmesider
Banner attraktiv by.

Hvem blir Norges mest attraktive by i 2020?

For sjette gang vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet invitere byer og steder i hele landet til å konkurrere om årets Attraktiv by-pris. Kanskje du allerede nå kan begynne å tenke på hvilket sted eller by som fortjener prisen i år? Byer som tidligere er nominert, men ikke nådde opp, må gjerne prøve igjen!
Jurylederen forbereder oppstart av Attraktiv by 2020
Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling
Attraktiv by prisen på Facebook

Rapport: Slik kan skolegården gjøre barn og unge mer fysisk aktive

Forskere ved NMBU har studert hvordan kvaliteten i uteområdene i norske skoler og barnehager kan skape trivsel og stimulere til at barn er aktive. Det har resultert i oppdaterte tall om uteområdenes innhold og størrelse. Rapporten er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Uteområder i skoler og barnehager – hvordan sikre kvalitet i utformingen? (NMBU, 2019)

Banner for seminaret på Træna

Seminar: «Ta Træna med storm» - livskraftige lokalsamfunn og framtidens stedsutvikling (13.- 15. februar)

Hva må til for å opprettholde og utvikle livskraftige rurale samfunn, er tema under fagfestivalen "Ta Træna med storm". Bli med og hør hva ordførere, ungdom og andre samfunnsstemmer tenker og mener om livskraftige lokalsamfunn og fremtidens stedsutvikling. Distriktssenteret og Træna kommune står bak arrangementet, som er rettet mot alle som er interesserte i lokal samfunnsutvikling i distriktskommuner.
Toppmøte om livskraftige lokalsamfunn (Distriktssenteret)
Træna – livskraft gjennom mangfold (Distriktssenteret)

Rapport: Elsparkesykler i Oslo

Delte elsparkesykler i Oslo har på kort tid blitt svært populære. Elsparkesyklene blir brukt på relativt korte turer og synes å dekke et særlig behov for dem som skal rekke avtaler og møter. En overvekt av brukerne er menn under 40 år, på vei til/fra jobb eller skole. To sentrale utfordringer med elsparkesyklene er høy ulykkesrisiko og forsøplende, hensatte sykler. Rapporten peker på behovet for at norske byområder regulerer markedet.
Delte elsparkesykler i Oslo. En tidlig kartlegging, TØI-rapport 1748/2020
Banner for kulturarvkonferansen.

Kulturarvkonferansen 2020 «Lære bruke bære» (Oslo, 13.-14. mars)

Riksantikvaren, Kulturvernforbundet og Kulturrådet setter både materiell og immateriell kulturarv i sammenheng med FNs bærekraftsmål under årets konferanse, som også vil vise eksempler på hvordan kulturarven kan brukes i bærekraftig stedsutvikling. Programmet gir inspirasjon til hvordan forvaltning og frivillighet kan samarbeide både lokalt og regionalt. Målgruppe er frivillige lag og organisasjoner og de som arbeider innenfor kulturminnefeltet på lokalt og regionalt nivå.
Påmelding og program
Kulturarvkonferansen på Facebook

DOGA lanserer innovasjonskonkurranse

Har din bedrift løsningen vi er ute etter? Utsira og Krødsherad kommuner leter etter innovative og tverrfaglige løsninger på utfordringer knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling.
Innovasjonskonkurranse

Har du et forslag til Ungdommens distriktspanel?

Om du har lyst, kan du nå skrive inn eller lage film om det du mener Ungdommens distriktspanel bør diskutere i tiden fremover. Panelet skal gi råd til regjeringen om fremtidens distriktspolitikk og består av 10 ungdommer fra 10 ulike fylker. Arbeidet startet i januar 2020.
Nettside for opplasting av innspill til Ungdommens distrikstpanel


Ny veileder om barn og unge i plan og byggesak

En ny temaveileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling.

Veilederen viser hvor viktig flerfaglig samarbeid og medvirkning fra barn og unge er, og hvordan planlegging kan brukes for å ivareta barn og unge når by-, bo- og oppvekstmiljø utvikles og endres. 
Veileder om barn og unge i plan og byggesak (regjeringen.no)
Barn leker på Asker torv (foto: Vibeke Glosli)..

Sammen om sentrum – eksempler på offentlig-privat samarbeid

En ny eksempelsamling fra NIBR/OsloMet skal inspirere kommuner, sentrums- og næringsforeninger, gårdeiere m.fl. til å satse på offentlig-privat samarbeid for å forvalte og utvikle norske by- og tettstedssentra. 14 norske byer og steder deler sine erfaringer og anbefalinger med ulike samarbeidsmodeller. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har finansiert eksempelsamlingen.
Sammen om sentrum. Offentlig-privat partnerskap og samarbeid om forvaltning og utvikling av by- og tettstedssentra, NIBR/OsloMet, 2019

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Tilskudd kan søkes av offentlige og private aktører som samarbeider på tvers av sektorgrenser og mellom forvaltningsnivåer. Det gis tilskudd til både lokale og regionale utviklingsprosjekter, blant annet knyttet til temaene næringsutvikling, stedskvalitet, klima og medvirkning. For disse midlene er det ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende. Riksantikvaren har i tillegg flere tilskuddsordninger for eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer. Informasjon om hva du kan søke støtte til, søknadsfrister og veiledning finner du på Riksantikvarens tilskuddssider.
Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Årets aller beste design- og arkitekturprosjekter

DOGA Hedersmerket 2020 går til undervannsrestauranten Under, babyhjertemåleren til Laerdal Global Health, det vidstrakte landskapsprosjektet til Forsvarsbygg og tang- og tareprosjektet til Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue.
Årets aller beste design- og arkitekturprosjekter (DOGA)
Dame på shopping (Colourbox)

Rapport: Nye handlevaner skaper mobilitetsendringer

En kompleks og digitalisert distribusjonslogistikk ligger bak de nye handelskonseptene. Samtidig er det en rekke alternative valg og ulike transport- og reiseaktiviteter knyttet til dem. Ett av flere utviklingstrekk er at store sentraliserte lagre erstattes av et fleksibelt nettverk av mikrolagre.
Mobilitetsendringer som følge av nye handelskonsepter (Nenseth og Klimek, TØI-rapport 1720/2019)

Rapport: Fortetting og transformasjon - grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling

Å gjennomføre planer om fortetting og transformasjon kan være utfordrende. I en ny rapport fra NIBR/OsloMet, analyseres åtte konkrete grunneiersamarbeider. Rapporten drøfter også forbedringer som kan gjøres i rammebetingelser for grunneiersamarbeid og forholdet til kommunen og andre involverte aktører. Rapporten, som er laget på oppdrag for Kommunal og moderniseringsdepartementet.
Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling, NIBR-Rapport 2019:21
Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.