Copy
Fra fremleggelsen av de tre distriktspolitiske strategiene i Bø.  Foto: Olav Mydland/KMD

– Vi må skape mer og inkludere flere - i hele landet vårt

Det sa statsminister Erna Solberg under fremleggelsen av tre distriktspolitiske strategier i Bø i Midt-Telemark kommune 21. juni.  Med seg hadde hun statsrådene Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland.
 
Småbystrategien skal bidra til å utvikle småbyer og større tettsteder som attraktive kraftsentre for vekst og omstilling i hele sin region. Kyst- og, fjell og innlandsstrategiene legger vekt på næringsutvikling, og hvordan bærekraftig bruk av naturressurser kan gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.
Regjeringen vil ha attraktive småbyer og sterke distrikter - regjeringen.no
Les stortingsmeldingen om bærekraftsmålene på regjeringen.no

Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Onsdag 23. juni la regjeringen fram stortingsmeldingen Mål med mening om Norges arbeid med bærekraftsmålene frem mot 2030.
– Det er mindre enn ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, har vi nå lansert en stortingsmelding om bærekraftsmålene, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ved fremleggelsen.

Tildeler 3,9 millionar kroner til kompetansetiltak innan plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt ca. 3,9 millionar kroner i tilskot til 38 ulike prosjekt og tiltak. Midlane skal vere med på å auke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanlegginga etter plan- og bygningsloven. Tilskota vert gjeve til ulike verksemder, organisasjonar og faglege nettverk. Løyvinga frå departementet skal auke kompetansen innan planlegging og utvikling av kart og geodata i sivil sektor.
Desse søkarane har fått tildelt tilskot i 2021
Illustrasjonsbilde fra KMDs veileder for strandsonen i 3D

Nye statlige planretningslinjer for strandsonen

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for strandsonen.
 
— De nye retningslinjene sikrer en mer differensiert forvaltning av strandsonen. Det innebærer at det blir mer lokal handlefrihet i de delene av landet med mindre utbyggingspress, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
 
Retningslinjene gir større muligheter for næringsutvikling og bosetting i spredtbygde strøk langs kysten. Samtidig videreføres strenge regler i Oslofjorden og i pressområdene i Sør- og Midt-Norge.
Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Endringer i plan- og bygningsloven fra 1. juli

Regjeringens forslag om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.) er vedtatt, jf. lov 18. juni 2021 nr. 130, og trer i kraft 1. juli 2021, se Lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.) og  Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 130 om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.) - Lovdata. Loven omfatter endringer i §§ 8-1, 12-6 og 19-2 (dispensasjonsbestemmelsen). Endringene vil bl.a. kunne forenkle byggesaksbehandling, forhindre uklarhet om hvilke planer som er gjeldende og kunne bidra til mer forutsigbar praktisering.
Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon) trer i kraft 1. juli 2021

 

Oppdatering av planlegging.no

Nettsidene om planlegging etter plan- og bygningsloven, Planlegging.no, er lagt om og dette kan bety at noen kan oppleve at lenker som er lagret som bokmerker ikke virker lenger. 

Etter en grundig prosess og brukertesting er innholdet nå strukturert på nytt, og mye nytt innhold er produsert.  Vi setter pris på alle som har hjulpet oss med å svare på undersøkelser, stilt opp som testpersoner m.m. Vi setter også pris på tips om forbedringer til planredaksjonen@kmd.dep.no.
Nytt stoff legges ut fortløpende, og det er lagt opp til en ny runde med brukertesting i høst.

By- og stedsutvikling

Innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag

Innspillsforumet skal gi konkrete råd og vise hvordan handlingsrommet i plan- og bygningsloven best kan utnyttes for å fremme varige løsninger for mennesker og miljø. Forumet vil gi sine første anbefalinger i august, og en sluttleveranse innen utgangen av 2021.

Medlemmene i forumet har ulik erfaring fra planleggings- og utbyggingsprosjekter i større og mindre byer og steder over hele landet. I tillegg har de god kjennskap til utfordringene og mulighetene som finnes i by- og stedsutviklingen, rollene de ulike aktørene har og gjeldende lover og regler.
Les mer om innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag
Har du innspill til arkitektur, bokvalitet og nabolag?
Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer alle til å komme med innspill om hvordan arkitektur kan bidra til bedre bokvalitet og gode nabolag i hele landet!
Her kan du gi dine innspill om arkitektur, bokvalitet og nabolag - regjeringen.no

Hvem vinner Attraktiv by-prisen 2021?

Henningsvær, Skien/Porsgrunn og Saupstad/Kolstad er finalekandidatene. Hele 388 nominasjoner kom inn til hvem som bør få årets pris.
 
God byutvikling krever at mange aktører trekker i samme retning. Årets tre finalister er gode eksempler på hvordan man oppnår sterke resultater gjennom bredt samspill.
Henningsvær, Skien/Porsgrunn og Saupstad/Kolstad konkurrerer om Attraktiv by-prisen 2021 - regjeringen.no
 

Kart og eiendomsinformasjon

Høring - Eiendomsregistrering på Svalbard

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ordningen for eiendomsregistrering på Svalbard på alminnelig høring. Frist for å sende inn eventuelle merknader er 7. september 2021.
Høring - Eiendomsregistrering på Svalbard - regjeringen.no

Veiledere og rapporter

Rettleiar om universell utforming i planlegging

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke byen, vere i naturen eller komme seg til jobb. Korleis vi utformar byar, tettstader uteareal og friområde er derfor avgjerande. KMD har laga ein rettleiar om universell utforming i planlegging som skal hjelpe planleggarar i dette arbeidet.
Rettleiar i universell utforming - regjeringen.no (nyn)
Veileder i universell utforming - regjeringen.no (bm)

Rettleiar om universell utforming i planlegging

Veileder om reindrift og plan- og bygningsloven

Veileder om reindrift og plan- og bygningsloven

Veilederen fra Landbruks- og matdepartementet skal være et verktøy for alle aktører som er involvert i planleggingsprosesser som berører reindriftsområdene. Målet med veilederen er å synliggjøre hvordan reindriftsinteresser skal ivaretas i planleggingsprosesser, og synliggjøre hvilke plikter og rettigheter reindriften har.
Reindrift og plan- og bygningsloven - regjeringen.no

Rapport om arealstrategi i mindre kommuner

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Norce Samfunn undersøkt hvordan kommuner med inntil 2.500 innbyggere bruker langsiktig arealstrategi i kommuneplanleggingen.
Arealstrategi i småkommuner - Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel?

Rapporten Arealstrategi i småkommuner - Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel?.

Rapporten Kartlegging, systematisering og standardisering av planbestemmelser i reguleringsplaner

Rapport om hvordan reguleringsbestemmelser kan bearbeides med tanke på digitalisering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som mål å bidra til en mer effektiv og bedre planprosess. Som et ledd i dette har Asplan Viak laget en utredning som et første skritt i retning av å kunne innarbeide bruk av standardiserte planbestemmelser i systemleverandørenes verktøy, slik at kommunen kan nyttiggjøre seg disse ved fremstilling av arealplaner.
Kartlegging, systematisering og standardisering av planbestemmelser i reguleringsplaner

Rapport om bokvalitet og høy tettet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. På oppdrag fra departementet har Gottlieb Paludan Architects (GPA), Byantropologene og NTNU ved Eli Støa undersøkt hvordan høy utnyttelse, variasjon og bokvalitet i nye boligområder kan kombineres innenfor gjeldende regelverk. 
Bokvalitet og høy tetthet. Hvordan kombinerer vi de to? En kvalitativ studie av ni norske eksempler
Rapporten Bokvalitet og høy tetthet

Rapport - Forprosjekt - Statlig planretningslinje for planlegging i sjø

Rapport - Forprosjekt - Statlig planretningslinje for planlegging i sjø

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en rapport som skal være en del av grunnlaget for departementets vurderinger av behovet for statlige planretningslinjer for helhetlig planlegging i kystnære sjøområder (SPR).
Forprosjekt - Statlig planretningslinje for planlegging i sjø - regjeringen.no

Rapport om kommunenes boligreserver og reguleringsplaners egnethet for utbygging

Som et ledd i KMDs arbeid med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder har Rambøll, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse, utarbeidet en rapport som beskriver boligreservene i sju kommuner.
Studie om kommunenes boligreserver og reguleringsplaners egnethet for utbygging - regjeringen.no

Rapport om kommunenes boligreserver og reguleringsplaners egnethet for utbygging

Nytt fra andre 

Forskningsrådet har tildelt midler til planforskning

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. KMD er med i dette med midler til neste generasjons planforskning. Forskningen skal bidra til å utvikle det kunnskapsgrunnlaget som må ligge til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven.

I denne tildelingsrunden har prosjektene The Planning and Building Act between market demand, land policy, sustainability, temporality, and intergenerational justice og Planning for sustainable second-home development, begge NMBU, fått midler til planforskning. I disse kompetanse og samarbeidsprosjektene samarbeider forskerne med andre forskningsinstitusjoner og andre aktuelle aktører utenfor forskningssektoren. Prosjektene skal også bidra til å styrke planutdanningen.
91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv (forskningsradet.no)

Ny retningslinje om støy fra Klima- og miljødepartementet

Støy bidrar til redusert velvære og trivsel og påvirker helsen til mennesker. En stor andel av befolkningen opplever helseplager som følge av støy. Arealplanlegging og forebyggende tiltak er de viktigste verktøyene for å nå målsettinger om langsiktig arealdisponering og planlegging av det fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet og forhindrer at flere blir plaget av støy.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Konferanse om klima og bærekraftig folkehelsearbeid v. Folkehelseforeningen m.fl

Konferansen arrangeres i Trondheim 28. og 29. oktober i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, NTNU og Folkehelseinstituttet. Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.
www.folkehelsekonferansen.no

Nytt fra Distriktssenteret

Et nytt notat utarbeidet av NTNU på oppdrag fra Distriktssenteret ser på hvordan utdanningsvalgene til unge i distriktene skiller seg fra utdanningsvalgene til ungdommer i mer sentrale strøk.
Distriktsungdom og utdanning: Studievalg, forløp og arbeidsmarkeder

Distriktssenteret har hentet erfaringer fra sju distriktskommuner om hvordan de har planlagt og gjennomført prosessen med å lage kommuneplanens samfunnsdel.
Samfunnsplanlegging i distriktskommuner – Distriktssenteret
 

Statistikk

 

SSB Ladestasjoner: Statistisk sentralbyrå flere fakta om elbil-lading og interaktivt kart med ladestasjoner
 
Kommunefakta - SSB: Her kan du finne lett tilgjengelige tall om din kommune.
 
Kart fra Statistisk sentralbyrå (ssb.no) Her finner du noen av SSBs statistikker presentert i kart.
 
SSB Kostra: Endelige Kostra-tall for rapporteringsåret 2020 publisert 15. juni 21
 
SSB Mindre nydyrking: Artikkel om kommunal forvaltning av landbruksarealer 
 

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på nettsiden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.

Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.

Planlegging på regjeringen.no

Plannytt gis ut av planavdelingen
i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Abonner på Plannytt
Tidligere utgaver av Plannytt
E-post: planredaksjonen@kmd.dep.no
Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway