Copy

I dette Plannytt finner du blant annet

  • Webinar om nasjonale forventninger

  • Nytt om bysatsing og byvekstavtaler

  • Omtale av tre strategier fra regjeringen

  • Nye spesifikasjoner for tegneregler for planer

  • Status for laserskanningen av Norge

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Webinar om nasjonale forventninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte i juni et webinar om nasjonale forventninger. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innledet, Terje Kaldager i planavdelingen presenterte hovedtrekkene, og statssekretær Lars Jacob Hiim svarte på spørsmål.
Opptaket og presentasjonen er tilgjengelig på regjeringen.no.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023

By- og stedsutvikling

Nytt om bysatsing og byvekstavtaler

Tilskudd til byutviklingsprosjekter i 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en tilskuddsordning rettet mot kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med areal i byvekstavtaler. 
Det er nå laget både en kortfattet og en mer detaljert oversikt over prosjektene som har fått støtte i 2019.

Kart, eiendomsdata og digitalisering

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Strategien, Én digital offentlig sektor ble vedtatt i sommer og er en oppfølging av Digital agenda for Norge. Økt deling av data i plan- og byggesaksprosesser er blant temaene. Brukerorientering, samhandling og datadeling er også viktige stikkord.

Nasjonal geodatastrategi er oversatt til engelsk

National geospatial strategy towards 2025 - Everything happens somewhere
Norsk versjon av nasjonal geodatastrategi

Regjeringens havstrategi

Planlegging og ressursforvaltning i kystnære sjøområder er blant temaene i regjeringens oppdaterte havstrategi, "Blå muligheter". Et viktig tema er å etablere et godt oppdatert kunnskapsgrunnlag gjennom kartleggings- og kunnskapsinnhentingsprogrammer som MAREANO til havs, og annen kartlegging av havbunnen. 

Tilskudd til kompetanse innen plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for 2019 fordelt over 3,7 millioner kroner i tilskudd til 31 ulike prosjekter og tiltak for kompetanse innen plan, kart og geodata. Det er laget en oversikt over hvilke tiltak som har fått støtte.

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

I august ble det publisert nye versjoner av spesifikasjon for tegneregler, og spesifikasjon for SOSI plan for kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, reguleringsplanforslag.  

Storsatsing på matrikkelen

Kartverket har iverksatt et treårig prosjekt for å heve kvaliteten og styrke rollen til matrikkelen som nasjonal felleskomponent og basisregister. 
Les mer om eiendomsinformasjon hos Kartverket.

Hvordan går det med laserskanningen av Norge?

Kartverket har laget en fin oversikt over status for laserskanningen av Norge som oppdateres ukentlig. Nasjonal detaljert høydemodell er et stort prosjekt til 420 mill. kroner, der Kartverket får 36 mill. kroner i året mens resten dekkes med midler fra Kartverket og diverse interesserte parter. Programmet skal være ferdig i 2022. Samlet sett gir dette oss en presis og standardisert høydemodell over hele landet som er viktig for stat og kommune i blant annet flomvern, rassikring, klimatilpasning, beredskap og planarbeid.

Høring - innføring av krav om landmålerbrev mv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til endringer i matrikkelforskriften. Forslaget innebærer at Kartverket får ansvar for ny autorisasjonsordning for eiendomslandmålere. Frist er 15. november 2019.

Nytt fra andre

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging

Nettverkssamlingen i år blir den 4.-5. desember. Program og påmelding kommer. Nettverk for regional og kommunal planlegging er sammensatt av folk som arbeider med planlegging, planveiledning og planjuss hos fylkesmenn, fylkeskommuner og statlige regionale myndigheter. Nettverkssamlingen er den viktigste nasjonale møteplassen mellom departement og regionale myndigheter om planlegging. Presentasjoner fra samlingen i 2018.

Aktuell statistikk fra SSB

  • Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge 2019» (pdf).
  • Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent. Artikkel om strandsone fra SSB
  • SSBs faktaside om befolkning finner du mye nyttig innhold for kommuneplanlegging.


Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.
Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway